Jachtbouw Reparaties
Illustration

Leveringsvoorwaarden

WINTERSTALLING

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

De in deze Algemene Voorwaarden genoemde bedragen zijn inclusief BTW. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Ondernemer: natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst sluit betreffende het tegen betaling ter beschikking stellen van een lig- en/of bergplaats voor een vaartuig en/of deel van een vaartuig. b. opdrachtgever natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een overeenkomst aangaat met betrekking tot het gebruik van een lig- en/of bergplaats voor een vaartuig en/of deel van een vaartuig. c. Vaartuig: een voorwerp dat is ingericht om op het water te verblijven en te bewegen bestemd voor sportbeoefening of vrijetijdsbesteding, inclusief de daarvan deel uitmakende uitrustingstukken en inventaris, alsmede een casco of een vaartuig in aanbouw. d. Lig- en/of bergplaats: een door de ondernemer aan de consument ter beschikking gestelde ruimte op de wal ten behoeve van de plaatsing van een vaartuig en/of een deel van een vaartuig. f. Huurovereenkomst: de overeenkomst waarbij de ondernemer zich verbindt om de consument of de passant tegen betaling een lig- en/of bergplaats in gebruik te geven. g. Elektronisch: per e-mail of website h. Winterberging: de al dan niet overdekte berging op de wal gedurende de winterperiode van tenminste 15 november van een bepaald jaar tot 15 maart van het daarop volgende jaar; de winterberging omvat tevens het hellingen, het in de winterberging plaatsen alsmede het te water laten van het vaartuig, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen

ARTIKEL 2 – AANSPRAKELIJKHEID EN RISICO

De ondernemer verleent aan de consument de mogelijkheid om zijn vaartuig en/of aanverwante artikelen te plaatsen bij de ondernemer. De ondernemer is jegens de consument slechts aansprakelijk voor schade aan het vaartuig of andere zaken indien die schade het gevolg is van een tekortkoming die is toe te rekenen aan de ondernemer, aan personen in zijn dienst, dan wel aan personen die door hem zijn aangesteld voor de uitvoering van werkzaamheden. 2. Ten aanzien van de wederzijdse verplichtingen, de aansprakelijkheid en het risico conformeren partijen zich over en weer – voor zover in deze voorwaarden daarvoor geen afwijkende bepaling is opgenomen – aan de wettelijke bepalingen van Boek 7 titel 4 Burgerlijk Wetboek, welke bepalingen betrekking hebben op de huurovereenkomst. Dit geldt ongeacht de kwalificatie van de overeenkomst. 3. De vaartuigen zijn/worden niet door de ondernemer verzekerd. De consument dient zelf zorg te dragen voor een afdoende verzekering. Het door de consument niet afdoende verzekeren van het vaartuig tegen cascoschade komt voor risico van de consument. 4. De consument is jegens de ondernemer aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door een tekortkoming die is toe te rekenen aan hemzelf, aan zijn gezinsleden, aan personeelsleden dan wel aan door de consument genodigden.

Artikel 3 – SEIZOENEN

Winterseizoen: de periode van 1 oktober van een bepaald jaar tot 1 april van het daarop volgende jaar 2.. Wanneer een vaartuig na de periode van de winterberging niet te water behoeft te worden gelaten, is een tussen partijen nader overeen te komen huursom verschuldigd voor de ingenomen ruimte. Dit geldt onverminderd de vergoeding van noodzakelijk te maken verplaatsingskosten.

ARTIKEL 4 – VERZEKERINGEN

De consument is verplicht zijn vaartuig en toebehoren tegen wettelijke aansprakelijkheid te verzekeren gedurende de tijd dat hij gebruik maakt van de lig- en/of bergplaats. De ondernemer heeft het recht van inzage in de desbetreffende polis van de huurder. De consument wordt geadviseerd zijn vaartuig en toebehoren ook tegen cascoschade te verzekeren.

ARTIKEL 5 – AANSPRAKELIJKHEID EN RISICO

De ondernemer verleent aan de consument de mogelijkheid om zijn vaartuig te plaatsen bij de ondernemer. De ondernemer is jegens de consument slechts aansprakelijk voor schade aan het vaartuig of andere zaken indien die schade het gevolg is van een tekortkoming die is toe te rekenen aan de ondernemer, aan personen in zijn dienst, dan wel aan personen die door hem zijn aangesteld voor de uitvoering van werkzaamheden. 2. Ten aanzien van de wederzijdse verplichtingen, de aansprakelijkheid en het risico conformeren partijen zich over en weer – voor zover in deze voorwaarden daarvoor geen afwijkende bepaling is opgenomen – aan de wettelijke bepalingen van Boek 7 titel 4 Burgerlijk Wetboek, welke bepalingen betrekking hebben op de huurovereenkomst. Dit geldt ongeacht de kwalificatie van de overeenkomst.

ARTIKEL 6 – BETALINGSVOORWAARDEN

1. Betaling van de huursom moet binnen 14 werkdagen na ontvangst van de factuur, doch uiterlijk op de aanvangsdatum van de overeengekomen huurperiode, op het kantoor van de ondernemer of door overmaking naar een door de ondernemer aan te wijzen bankrekening geschieden. 2. De consument is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. De ondernemer zendt na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering en geeft de consument de gelegenheid binnen veertien dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering te betalen. Als na het verstrijken van de termijn genoemd in de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald en de consument zich niet op overmacht kan beroepen, is de ondernemer gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente plus 3% op jaarbasis over het verschuldigde bedrag. 3. Klachten over facturen dienen, bij voorkeur schriftelijk en behoorlijk omschreven en toegelicht, binnen bekwame tijd na ontvangst van de desbetreffende factuur, bij de ondernemer te worden ingediend.

NIEUWBOUW / REPARATIE

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

De in deze Algemene Voorwaarden genoemde bedragen zijn inclusief BTW. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst sluit betreffende het tegen betaling bouwen/verbouwen en/of repareren van een vaartuig. b. opdrachtgever natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een overeenkomst aangaat met betrekking tot het vervaardigen/verbouwen of repareren van een vaartuig en/of deel van een vaartuig. c. Vaartuig: een voorwerp dat is ingericht om op het water te verblijven en te bewegen bestemd voor sportbeoefening of vrijetijdsbesteding, inclusief de daarvan deel uitmakende uitrustingstukken en inventaris, alsmede een casco of een vaartuig in aanbouw.

ARTIKEL 2 – AANBIEDINGEN

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. 2. Als opdrachtgever aan opdrachtnemer gegevens, tekeningen en dergelijke verstrekt, mag opdrachtnemer uitgaan van de juistheid en volledigheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren. 3. De in de aanbieding genoemde prijzen zijn gebaseerd op levering na inbedrijfstelling en – indien dit is overeengekomen – een proefvaart. De prijzen zijn exclusief omzetbelasting en emballage. 4. Als opdrachtgever de aanbieding van opdrachtnemer niet aanvaardt, heeft opdrachtnemer het recht alle kosten die hij heeft gemaakt om zijn aanbieding te doen bij opdrachtgever in rekening te brengen. 5. Opdrachtnemer is gerechtigd de kosten verbonden aan het op milieu technische wijze behandelen, verzamelen, bemonsteren, afvoeren, opslaan, transporteren en vernietigen van materialen, resten en dergelijke aan opdrachtgever bovenop de (in de aanbieding vermelde) prijs in rekening te brengen.

ARTIKEL 3 – PRIJSWIJZIGINGEN

Opdrachtnemer mag een stijging van kostprijsbepalende factoren die is opgetreden na het sluiten van de overeenkomst aan opdrachtgever doorberekenen. 2. Opdrachtgever is gehouden de prijsstijging zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel naar keuze van opdrachtnemer op een van de onderstaande momenten te voldoen: a. als de prijsstijging zich voordoet; b. tegelijk met betaling van de hoofdsom; c. bij de eerstvolgende overeengekomen betalingstermijn. 3. Als er zaken door opdrachtgever worden aangeleverd en opdrachtnemer bereid is deze te gebruiken, mag opdracht-nemer maximaal 20% van de marktprijs van de aangeleverde zaken in rekening brengen.

ARTIKEL 4 – LEVERTIJD – UITVOERINGSPERIODE

De levertijd en/of uitvoeringsperiode worden door opdracht-nemer bij benadering vastgesteld. 2. Bij de vaststelling van de levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat opdrachtnemer ervan uit dat hij de opdracht kan uitvoeren onder de omstandigheden die hem op dat moment bekend zijn. 3. De levertijd en/of uitvoeringsperiode gaan pas in wanneer over alle commerciële en technische details overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens, definitieve en goedgekeurde tekeningen en dergelijke in het bezit zijn van opdrachtnemer, de overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen én aan de noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is voldaan. 4. Als er sprake is van andere omstandigheden dan opdrachtnemer bekend waren toen hij de levertijd en/of uitvoeringsperiode vaststelde, kan hij de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengen met de tijd die hij nodig heeft om de opdracht onder deze omstandigheden uit te voeren. Als de werkzaamheden niet in de planning van opdrachtnemer kunnen worden ingepast, zullen deze worden uitgevoerd zodra zijn planning dit toelaat. 5. Als er sprake is van meerwerk worden de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd die opdrachtnemer nodig heeft om de materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om het meerwerk te verrichten. Als het meerwerk niet in de planning van opdrachtnemer kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra zijn planning dit toelaat. 6. Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door opdrachtnemer worden de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de duur van de opschorting. Als voortzetting van de werkzaamheden niet in de planning van opdrachtnemer kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra zijn planning dit toelaat.
7. Als er sprake is van onwerkbaar weer worden de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de daardoor ontstane vertraging. 8. Opdrachtgever is gehouden alle kosten die opdrachtnemer maakt als gevolg van een vertraging in de levertijd en/of uitvoeringsperiode zoals vermeld in lid 4 van dit artikel te voldoen. 8. Overschrijding van de levertijd en/of uitvoeringsperiode geeft in geen geval recht op schadevergoeding of ontbinding .

ARTIKEL 5 – OPLEVERING VAN HET WERK

Het werk/vaartuig wordt als opgeleverd beschouwd in de volgende gevallen:
a. als opdrachtgever het werk/vaartuig heeft goedgekeurd; b. als het werk/vaartuig door opdrachtgever in gebruik is genomen. Neemt opdrachtgever een deel van het werk/vaartuig in gebruik dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd;
c. als opdrachtnemer schriftelijk aan opdrachtgever heeft meegedeeld dat het werk/vaartuig is voltooid en opdrachtgever niet binnen 14 dagen na de mededeling schriftelijk kenbaar heeft gemaakt of het werk/vaartuig al dan niet is goedgekeurd;
d. als opdrachtgever het werk/vaartuig niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld of na geleverd en die ingebruikname van het werk/vaartuig niet in de weg staan. 2. Keurt opdrachtgever het werk/vaartuig niet goed dan is hij verplicht dit onder opgave van redenen schriftelijk kenbaar te maken aan opdrachtnemer. Opdrachtgever dient opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen het werk alsnog op te leveren. De bepalingen van dit artikel zijn daarop opnieuw van toepassing.3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden voor schade aan niet opgeleverde delen van het werk/vaartuig veroorzaakt door het gebruik van reeds opgeleverde delen van het werk/vaartuig.

ARTIKEL 6 – OVERMACHT

Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten als hij door overmacht tijdelijk is verhinderd zijn contractuele verplichtingen jegens opdrachtgever na te komen. 2. Onder overmacht wordt onder meer verstaan de omstandigheid dat leveranciers, onderaannemers van opdrachtnemer of door opdrachtnemer ingeschakelde transporteurs niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, het weer, aardbevingen, brand, stroomstoring, verlies, diefstal of verloren gaan van gereedschappen of materialen, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen 3.Opdrachtnemer is niet meer bevoegd tot opschorting als de tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming meer dan zes maanden heeft geduurd. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen de overeenkomst na afloop van deze termijn met onmiddellijke ingang beëindigen, maar uitsluitend voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen. 4. Indien er sprake is van overmacht en nakoming blijvend onmogelijk is of wordt, zijn beide partijen gerechtigd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen. 5. Partijen hebben geen recht op vergoeding van de als gevolg van de opschorting of de beëindiging in de zin van dit artikel geleden of te lijden schade.

ARTIKEL 7 – AANSPRAKELIJKHEID

In geval van een toerekenbare tekortkoming is opdrachtnemer gehouden zijn contractuele verplichtingen alsnog na te komen.
2. De verplichting tot schadevergoeding van opdrachtnemer op grond van welke wettelijke grondslag ook, is beperkt tot die schade waartegen opdrachtnemer uit hoofde van een door of ten behoeve van hem gesloten verzekering verzekerd is, maar is nooit hoger dan het bedrag dat in het betreffende geval door deze verzekering wordt uitbetaald. 3. Als opdrachtnemer om welke reden dan ook geen beroep toekomt op de beperking van lid 2 van dit artikel, is de verplichting tot schadevergoeding beperkt tot maximaal 15% van de totale opdrachtsom (exclusief BTW). Als de overeenkomst bestaat uit onderdelen of deelleveringen, is de verplichting tot schadevergoeding beperkt tot maximaal 15% (exclusief BTW) van de opdrachtsom van dat onderdeel of die Deel levering. 4. Niet voor vergoeding in aanmerking komt: a. gevolgschade. Onder gevolgschade wordt onder meer verstaan stagnatieschade, productieverlies, gederfde winst, transportkosten en reis- en verblijfkosten. Opdrachtgever kan zich indien mogelijk tegen deze schade verzekeren; b. opzichtschade. Onder opzichtschade wordt onder andere verstaan schade die door of tijdens de uitvoering van het werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar wordt gewerkt. Opdrachtgever kan zich desgewenst tegen deze schade verzekeren; c. schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen of niet leidinggevende ondergeschikten van opdrachtnemer. 5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan door of namens opdrachtgever aangeleverd materiaal als gevolg van een niet deugdelijk uitgevoerde bewerking. 6. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door opdrachtnemer geleverde producten en/of materialen. Opdrachtgever is gehouden alle voor opdrachtnemer in dit verband geleden schade waaronder de (volledige) kosten van verweer te vergoeden.

ARTIKEL 8 – GARANTIE

Voor een nieuw vaartuig of casco bedraagt de garantietermijn 12 maanden na oplevering. Voor onderhouds- en/of reparatiewerkzaamheden geldt een garantietermijn van 3 maanden na oplevering van de werkzaamheden. Noodreparaties vallen buiten iedere vorm van garantie. Als een afwijkende garantietermijn is overeengekomen, zijn de overige leden van dit artikel eveneens van toepassing. 2. Als de overeengekomen prestatie niet deugdelijk is geweest, zal opdrachtnemer de keuze maken of hij deze alsnog deugdelijk uitvoert of opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel van de factuur. Kiest opdrachtnemer voor het alsnog deugdelijk uitvoeren van de prestatie, bepaalt hij zelf de wijze, de plaats en het tijdstip van uitvoering. Bestond de overeengekomen prestatie (mede) uit het bewerken van door opdrachtgever aangeleverd materiaal, dan dient opdrachtgever voor eigen rekening en risico nieuw materiaal aan te leveren. 3. Onderdelen of materialen die door opdrachtnemer worden hersteld of vervangen, moeten door opdrachtgever aan hem worden toegezonden. 4. Voor rekening van opdrachtgever komen: a. alle transport- of verzendkosten; b. kosten voor demontage en montage; c. reis- en verblijfkosten.
5. Opdrachtgever moet opdrachtnemer in alle gevallen de gelegenheid bieden een eventueel gebrek te herstellen of de bewerking opnieuw uit te voeren. 6. Opdrachtgever kan alleen een beroep doen op garantie nadat hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van opdracht-nemer heeft voldaan. 7. Indien niet schriftelijk anders overeengekomen gelden bij nieuwbouw de volgende toleranties: 2% lengte over de stevens; 2% breedte over het grootspant; 10% diepgang; 2% stahoogte;
2% maximale doorvaarthoogte van de vaste delen; 10% gewicht; 10% snelheid gerekend bij standaarduitrusting + diepgang volgens de standaard constructie waterlijn. Bovengenoemde definities zijn overeenkomstig geharmoniseerde ISO-norm ‘8666 – Small Craft – Principal Data’, zoals vastgesteld in november 2002. 8. Er wordt geen garantie op werkzaamheden met betrekking tot de conservering verstrekt in de volgende gevallen: A. er een nadere voor- en/of nabehandeling naar goed vakmanschap noodzakelijk was en kenbaar is gemaakt, doch waarvoor geen opdracht gegeven is; b. de voorbewerking niet door opdrachtnemer is uitgevoerd of goedgekeurd; c.- het te conserveren materiaal zich in zodanige staat bevindt dat het niet mogelijk is de aanwezige gebreken, waaronder corrosie, oneffenheden, kleurverschillen, glans, etc., binnen het raam van de overeenkomst die ter zake gesloten is te verhelpen; d. – de conservering door opdrachtgever of derden beschadigd is.
B. Geen garantie wordt gegeven als gebreken het gevolg zijn van: – normale slijtage; – onoordeelkundig gebruik; – niet of onjuist uitgevoerd onderhoud; fysische eigenschappen en natuurlijke werking van materialen/natuurproducten; installatie, montage, wijziging of reparatie door opdrachtgever of door derden; gebreken aan of ongeschiktheid van zaken afkomstig van, of voorgeschreven door opdrachtgever; gebreken aan of ongeschiktheid van door opdrachtgever gebruikte materialen of hulpmiddelen.

ARTIKEL 9 – NIET AFGENOMEN ZAKEN

1. Opdrachtgever is verplicht na afloop van de levertijd en/of uitvoeringsperiode de zaak of zaken die onderwerp zijn van de overeenkomst op de overeengekomen plaats af te nemen. 2. Opdrachtgever dient alle medewerking te verlenen die redelijkerwijs van hem kan worden verwacht teneinde opdrachtnemer tot aflevering in staat te stellen. 3. Niet afgenomen zaken worden voor rekening en risico van opdrachtgever opgeslagen, gestald dan wel geborgen. Opdrachtnemer heeft het recht om 3 maanden na de terbeschikkingstelling van de zaken deze na schriftelijke ingebrekestelling voor en namens opdrachtgever te (doen) verkopen. Opdrachtnemer is gehouden om de opbrengst daarvan aan opdrachtgever uit te keren, onder aftrek van de aan op-drachtnemer toekomende vorderingen, opslagkosten daaronder begrepen (artikel 6:90 BW).
4. Bij overtreding van het bepaalde uit de leden 1 en/of 2 van dit artikel is opdrachtgever aan opdrachtnemer een boete verschuldigd van
€ 250,- per dag met een maximum van € 25.000,-. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

ARTIKEL 10 – VERZEKERING BIJ NIEUWBOUW

Opdrachtnemer zal tot aan de datum van oplevering van het nieuw te bouwen schip of casco als verzekeringnemer, doch mede ten behoeve van opdrachtgever als verzekerde, dit schip of casco en de daarvoor benodigde materialen en installaties verzekeren voor de waarde die deze zaken vertegenwoordigen en maximaal voor het volle bedrag van de overeengekomen koop- of aanneemsom. De verzekeringsuitkeringen zullen worden gedaan aan opdrachtnemer die begunstigde onder de verzekeringsovereenkomst zal zijn. De verzekeringspremie en assurantiebelasting komen – tenzij anders overeengekomen – voor rekening van opdrachtgever. 2. Opdrachtgever verplicht zich hierbij zowel jegens opdrachtnemer als jegens de verzekeraar bij wie voornoemde verzekering zal worden ondergebracht, geen aanspraak op uitkering bij de verzekeraar geldend te (doen) maken indien en voor zover opdrachtnemer jegens die verzekeraar dergelijke aanspraken ter zake van hetzelfde voorval maakt.
3. Opdrachtnemer zal de verzekeringsuitkeringen in de eerste plaats aanwenden tot herstel van de schade waarvoor de uitkering is gedaan. Het eventuele overschot zal opdrachtnemer mogen verrekenen met al hetgeen hij onder deze overeenkomst nog van opdrachtgever te vorderen heeft en het restant zal hij aan opdrachtgever uitkeren. 4. In het geval het schip of casco door de verzekeraar ’total loss’ wordt verklaard, wordt de overeenkomst daarmede van rechtswege ontbonden. Opdrachtnemer heeft dan het recht, als genoemd in de tweede zin van lid 3 van dit artikel.

ARTIKEL 11 -BETALING

1. Betaling wordt gedaan op de plaats van vestiging van opdrachtnemer of op een door opdrachtnemer aan te wijzen rekening.
2. Tenzij anders overeengekomen vindt betaling als volgt plaats: 10% van de overeengekomen prijs bij opdracht; 20% van overeengekomen prijs na 20% v/d werkzaamheden; 20% van overeengekomen prijs na 40% v/d werkzaamheden; 20% van overeengekomen prijs na 60% v/d werkzaamheden; 20% van overeengekomen prijs na 80% v/d overeengekomen werkzaamheden; 10% v/d overeengekomen prijs bij oplevering voor afvaart/transport, in alle overige gevallen binnen 14 dagen na factuurdatum, maar in ieder geval voor afvaart/transport. 3. Als opdrachtgever zijn betalingsverplichting niet nakomt is hij verplicht om, in plaats van betaling van de overeengekomen geldsom, te voldoen aan een verzoek van opdrachtnemer om inbetalinggeving. 4. Het recht van opdrachtgever om zijn vorderingen op opdrachtnemer te verrekenen of om op te schorten is uitgesloten, tenzij er sprake is van faillissement van opdrachtnemer of de wettelijke schuldsanering op opdrachtnemer van toepassing is. 5. Ongeacht of opdrachtnemer de overeengekomen prestatie volledig heeft uitgevoerd, is alles wat opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst aan hem verschuldigd is of zal zijn onmiddellijk opeisbaar als: a. een betalingstermijn is overschreden; b. het faillissement of de surseance van betaling van opdrachtgever is aangevraagd;
c. beslag op zaken of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd; d. opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd; e. opdrachtgever (natuurlijk persoon) het verzoek doet te worden toegelaten tot de wettelijke schuldsanering, onder curatele wordt gesteld of is overleden. 6. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn, is opdrachtgever direct rente aan opdrachtnemer verschuldigd. De rente bedraagt 12% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke rente als deze hoger is. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van de maand gezien als een volle maand. 7. Opdrachtnemer is bevoegd zijn schulden aan opdrachtgever te verrekenen met vorderingen van aan opdrachtnemer gelieerde ondernemingen op opdrachtgever. Daarnaast is op-drachtnemer bevoegd zijn vorderingen op opdrachtgever te verrekenen met schulden van aan opdrachtnemer gelieerde ondernemingen aan opdrachtgever. Verder is opdrachtnemer bevoegd zijn schulden aan opdrachtgever te verrekenen met vorderingen op aan opdrachtgever gelieerde ondernemingen. Onder gelieerde ondernemingen worden de ondernemingen die tot dezelfde groep, in de zin van artikel 2:24b BW, behoren, en een deelneming in de zin van artikel 2:24c BW verstaan. 8. Indien betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn is opdrachtgever aan op-drachtnemer alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd met een minimum van € 75,-.

ARTIKEL 12 – ZEKERHEDEN

Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is opdrachtgever verplicht op eerste verzoek van opdrachtnemer een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Als opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim. Opdrachtnemer heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op opdrachtgever te verhalen. 2. Opdrachtnemer blijft eigenaar van geleverde zaken zolang opdrachtgever: a. tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze of andere overeenkomsten; b. vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde overeenkomsten, zoals schade, boete, rente en kosten, niet heeft voldaan.
3. Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag opdrachtgever deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren of vervreemden. 4. Nadat opdrachtnemer zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag hij de geleverde zaken terughalen. Opdrachtgever zal daartoe alle medewerking verlenen. 5. Opdrachtnemer heeft op alle zaken die hij uit welke hoofde ook onder zich heeft of zal krijgen en voor alle vorderingen die hij op opdrachtgever heeft of mocht krijgen ten opzichte van een ieder die daarvan afgifte verlangt een pandrecht en een retentierecht. 6. Als opdrachtgever, nadat de zaken conform de overeenkomst door opdrachtnemer aan hem zijn geleverd, aan zijn verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze zaken als opdrachtgever zijn verplichtingen uit een later gesloten overeenkomst niet nakomt. 7. In uitzondering op hetgeen is bepaald in de voorgaande leden van dit artikel zal opdrachtnemer trachten mee te werken aan de teboekstelling van een vaartuig, indien opdrachtgever dit uitdrukkelijk schriftelijk verzoekt, onder andere op, maar niet beperkt tot, de voorwaarde dat er voor betaling van het door opdrachtgever verschuldigde bedrag een genoegzame vervangende zekerheid gesteld wordt, zulks ter beoordeling van opdrachtnemer. 8. Wanneer opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt én het vaartuig of casco reeds te boek is gesteld, is hij verplicht alle medewerking te verlenen aan doorhaling van deze teboekstelling. De eventuele daaraan verbonden kosten komen voor rekening van opdrachtgever. Het bepaalde in artikel 14 is van overeenkomstige toepassing.

ARTIKEL 13 – BEEINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

Als opdrachtgever de overeenkomst wil beëindigen zonder dat er sprake is van een tekortkoming van opdrachtnemer en opdrachtnemer hiermee instemt, wordt de overeenkomst met wederzijds goedvinden beëindigd. Opdrachtnemer heeft in dat geval recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals geleden verlies, gederfde winst en gemaakte kosten.

ARTIKEL 14 – TOEGEPAST RECHT

Het Nederlands recht is van toepassing. 2. Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan. 3. Alleen de Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van opdrachtnemer neemt kennis van geschillen, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht. Opdrachtnemer mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.


Vial
Illustration

Sinds 1932

Jachtwerf Vial is al sinds 1932 gevestigd in Rotterdam.

Illustration

meer dan 600 schepen

Al meer dan 600 zeilwedstrijdschepen, overnaadse sloepen, vletten en roei-jollen gebouwd.

Illustration

Successen

Met de schepen zijn meer dan 50 Nederlandse en internationale kampioenschappen behaald.